Описание на проекта

Инцидентите на дискриминация и расизъм в масовия спорт са нов проблем, който неотложно трябва да бъде осмислен и решен по ефективен и творчески начин.

Случаите на дискриминация имат еднакво негативен ефект във всяка общност, където всеки един човек е различен, но уважава общата цел, следвана от групата или общността. Поради тази причина, информацията и активното участие са важни стъпки към осмисляне, превенция и решаване на проблеми, свързани с дискриминацията и насилието в спорта.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТ IRIS

IПроектът IRIS цели да информира учителите по физическо възпитание и треньорите за идентифицирането на основните проблеми, свързани с дискриминацията, расизма и насилието, да допълни обучението им с иновативни дидактически подходи за превенция на тези феномени, да осигури образователни ресурси и инструменти за прилагане и интегриране на тези подходи в ежедневните училищни и клубни спортни дейности.

Не рядко, ставаме свидетели на случаи на расизъм и дискриминация в професионалния спорт - явление, което насърчава нетърпимост, а понякога дори насилие и хулиганство.

В днешно време спортът е неразделна част от нашето общество. Въздействието на подобни инциденти върху подрастващите, за които професионалните спортисти са пример за подражание е значимо.

Предложеният проект се фокусира върху училищния и масовия спорт и е насочен към учителите по физическо възпитание и спорт и треньори, като специалисти и наставници при предаване на добри практики.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТ IRIS

Предизвикателствата пред проекта могат да бъдат обобщени в следните аспекти:

 • Идентифициране на образователните потребности на учителите и треньорите за ранно разпознаване на расизма, насилието и нетолерантността в спорта;
 • Анализ на документи на европейско и международно ниво, за превенция на дискриминацията в спорта, систематизиране на добри практики и образователни технологии, които могат де се прилагат от учителите по време на курса или в класната стая, както и помощни учебни инструменти, които да се използват от ученици и професионални спортисти;
 • Разработване на иновативна учебна програма въз основа на идентифицираните образователни потребности на учителите и треньорите, която ще включва набор от подходящи образователни инструменти за превенция и подпомагане на ученици/ млади спортисти при инциденти, свързани с дискриминация;
 • Дизайн и разработване на електронна платформа за дистанционно обучение, където ще се предлага асинхронно и синхронно обучение чрез мултимедийно учебно съдържание, достъпно за всички заинтересовани учители по физическо възпитание и спорт и треньори;
 • Обучение на учители и треньори и пилотно приложение на разработените образователни методи и инструменти, за демонстриране на конкретни резултати;
 • Популяризиране на електронната платформа за обучение с цел привличане на значителен брой потребители и доставчици на учебно съдържание по време и след приключване на проекта, както и гарантиране на жизнеспособността на системата във времето.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ НА ПРОЕКТ IRIS

 • Учители по физическо възпитание и спорт и треньори
 • Ученици и спортисти
 • Ръководители на спортни отбори
 • Спортни организации и общности
 • Регионални и местни органи в областта на спорта

Кой е online

В момента има 1108  гости и няма потребители и в сайта